Biljettvillkor

Vi vill göra dig uppmärksam på att Trelleborgs FF bara säljer biljetter till matcher på Vångavallen via trelleborgsff.ebiljett.nu och inte via några andra sidor på internet.

Villkor för biljettköp till Trellborgs FF

När du bokat en biljett till Trelleborgs FFs matcher så kan den kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts inte.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare eller erbjudas i tävlingar, eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från arrangör/arena. Återförsäljning (eller misstanke om försök till återförsäljning) till ett högre pris än vad som anges på biljetten medger grund för att beslagta eller makulera biljetter. Vid makulering av sådant skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift och inte heller eventuell distributions- eller leveransavgift. TFF kan besluta att inte heller för bokningen/biljettköpet erlagt biljettpris skall återbetalas.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Som kund ansvarar man själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat, lättast på www.trelleborgsff.se I händelse av inställt evenemang bör du omedelbart kontakta oss för information om eventuella återlösen av biljetter.

Vid händelse av avbrutet evenemang

Trelleborgs FF är arrangör för TFF:s hemmamatcher och svarar inför polis och räddningstjänst att arrangemangen uppfyller deras krav när det kommer till säkerhet. Själva matchen lyder under Svenska Fotbollsförbundets regler för genomförande av match och övervakas även av deras representanter. Sedan tillträde till Vångavallen ägt rum i samband med match utgår INGEN ersättning om arrangemanget ej kan slutföras. Köpt biljett återlöses ej. Inga övriga omkostnader, som exempelvis hotell- och resekostnader, ersätts av arrangören.

Vid händelse av arrangörsavstängning eller tillträdesförbud

I det fall en arrangörsavstängning eller ett tillträdesförbud utfärdas, äger TFF i egenskap av arrangör rätten att tillfälligt spärra eller makulera kundens biljetter/årskort, under den period som arrangörsavstängningen eller tillträdesförbudet är gällande.

Visitation och kontroll

Inga föremål som bedöms kunna utgöra hot mot annan person om de används som tillhygge eller kastas är tillåtna att föras in på Vångavallen. Som kund måste du därför acceptera kontroller eller visitationer. Du kan också bli nekad tillträde om du ger ett berusat eller påverkat intryck. Personer som nekas inträde efter att ha försökt föra in tillhyggen, olaglig pyroteknik eller uppträtt hotfullt, berusat eller påverkat, har ingen rätt till ersättning. Köpt biljett återlöses ej.

Återbetalning – bankbetalda ej uthämtade/makulerade biljetter

Om en kund har rätt till återbetalning av biljettlikvid eller biljettlikvid och serviceavgift/leveransavgift skall den senast tre (3) månader från dagen för evenemanget /den dag evenemanget skulle ha hållits meddela Trelleborgs FF sitt anspråk på återbetalning och ange det kontonummer och bank till vilket återbetalning skall ske. Om så inte sker har kunden inte rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i fall då biljetten makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.

Trelleborgs FF förbehåller sig rätten att makulera bokningar eller köp, och att med omedelbar verkan stänga av en kund från biljettsystemet, om man inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för biljettköpet. Detta gäller bland annat om man bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om man säljer vidare köpta biljetter till ett högre pris än vad som angetts vara biljettens ordinarie pris. Vid makulering av sådant skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift och inte heller eventuell leverans- eller distributionsavgift. Trelleborgs FF kan besluta att inte heller för bokningen/ biljettköpet erlagt biljettpris skall återbetalas.